A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Епонеделник, 08 Април 2013  923

На основание чл. 68, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Община Златоград, уведомява всички заинтересовани лица, относно промяна часа на отваряне на офертите по процедура възлагана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки чрез публична покана с предмет: „Строително-ремонтни дейности – извършване на асфалтови кърпежи за подобряване на пътните настилки и благоустроителни и обезопасителни мероприятия на общинските пътища на територията на община Златоград” по следните обособени позиции, всяка от които е предмет на отделен договор: ОП 1 – Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път /Цацаровци-Златоград/ - с. Ерма река”; ОП 2 – Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път /Златоград-Пресека/ - Граница общ. (Кирково – Златоград) – с. Долен”; ОП 3 – Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път разклон с. Долен – Станкова махала – мах. Дуганица”; ОП 4 – Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път /Златоград – Неделино/ - с. Старцево – мах. Бели камъни – Граница общ. (Златоград – Неделино)”; ОП 5 – Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път гр. Златоград – с. Аламовци”; ОП 6 - Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път /Мадан – Цацаровци/ - с. Страшимир”; ОП 7 - Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път /Неделино – Старцево/ - с. Пресока”; ОП 8 - Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път /Мадан – Цацаровци/ - мах. Равно бърце”; ОП 9 - Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път Горски извор – Граница общ. (Кирково – Златоград) – с. Кушла” и ОП 10 – „Строително-ремонтни дейности по извършване на асфалтови кърпежи за подобряване на пътните настилки на улична мрежа в гр. Златоград, общ. Златоград” с ID 9014055.

Офертите ще бъдат отворени на 16.04.2013 г. от 17:35 часа, в Заседателната зала на втория етаж на административната сграда на община Златоград, находяща се в гр. Златоград, ул. Стефан Стамболов №1.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел съгласно конкурсните условия по процедурата.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 21 Ноември 2022
50
понеделник, 21 Ноември 2022
63

Актуално
Предстоящи събития