A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Епетък, 15 Май 2009  1201


Във връзка с предстоящите на 07 юни 2009 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД УВЕДОМЯВА:

1. Със заповед № 185 от 13 май 2009 г. на кмета на общината са определени местата за поставяне на предизборни агитационни материали от политически партии и коалиции на територията на община Златоград както следва:
гр. Златоград
– рекламно тяло срещу сграда „Старата дискотека”
– рекламно тяло срещу кафе „Орехчето” и железарски магазин;
– рекламно тяло срещу ресторант „Кристал” и блок 195;
– рекламно тяло до мост над р. Върбица срещу сграда „Стария съвет”;
– рекламно тяло между сграда на „Свобода 97” АД и бар „Диди”;
– рекламно тяло до пешеходен мост над река Върбица срещу сграда на общинска администрация Златоград
с. Старцево – табло пред сградата на кметството и читалището;
с. Ерма река – табла пред кметството;
с. Долен – сграда на кметството;
с. Аламовци – сграда на кметството;
с. Кушла – сграда на кметството;
с. Цацаровци – табло за обяви в центъра на населеното място;
с. Страшимир – сграда на кметството;
с. Пресока – сграда на кметство.

2. Агитационни материали могат да бъдат поставяни на сгради, огради и витрини след разрешение на собственика или управителя на имота.
3. Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
4. Забранява се поставянето на агитационни материали по дървета и стълбове за улично осветление.
5. Забранява се унищожаването или заличаването на агитационни материали, поставени по установения ред, до края на изборния ден.
6. Забранява се поставянето на агитационни материали в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 м от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.
7. В срок до 11 юни 2009 г. всички партии и коалиции се задължават да премахнат поставените от тях афиши, плакати, реклами, позиви и други агитационни материали.
Нарушителите ще се санкционират с глоба от 500 до 5000 лв.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития