A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Евторник, 05 Февруари 2013  932

Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция за управление на водите, "Източнобеломорски район" съобщава съгласно чл. 62, ал. 1 и ал. 2 за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - река Голяма (Върбица), с цел изграждане на водовземно съоръжение , пресичане на воден обект с линейна инфраструктура и водовземане за напояване на зелените площи на "Градски парк" - гр. Златоград, община Златоград, област Смолян


ПРИЛОЖЕНИE:
Съобщение от Басейнова дирекция


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития