A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Есряда, 29 Април 2009  1230

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка с предстоящите на 07 юни 2009 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД
уведомява, че избирателните списъци на територията на общината са обявени.
В срок до 30 май ще се приемат заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.
В срок до 23 май 2009 г. ще се приемат заявления за издаване на удостоверения за гласуване на друго място.
В срок до 23 май 2009 г. избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес.


За допълнителна информация:
Тел.: 03071/25 53; 42 21


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития