A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Евторник, 29 Ноември 2011  1005

Община Златоград, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при реализиране на строителни и монтажни работи на обекти: Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Долен и реконструкция на спортен център, изграждане на обслужваща сграда и зала за спорт на закрито в гр. Златоград, община Златоград и Рехабилитация на градския парк в гр. Златоград”, открита с решение №336/19.08.2011 г. на кмета на община Златоград, че ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 02.12.2011 г. от 14,30 часа, в залата на Общински съвет гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1, ет. 2.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития