A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Епонеделник, 14 Ноември 2011  1008


Общинска администрация Златоград уведомява заинтересованите лица, че с Решение № 427/11.10.2011 г. на временно изпълняващ длъжността кмет на община Златоград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища и уличната мрежа за експлоатационни сезони 2011/2012 г., 2012/2013 г. и 2013/2014 год.

Заинтересованите лица могат да получат копия от документацията за участие в деловодството на община Златоград, на адрес: гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, в срок до 17:30 часа на 21.11.2011г., срещу заплащане на цена, в размер на 10 лв. (десет лева) за всеки отделен комплект в касата на Общината срещу издадена фактура за разхода, или по банков път по сметка на Община Златоград в "Банка ДСК" ЕАД, Филиал Златоград, IBAN BG68STSA93008432230400, BIC STSABGSF, код на плащане: 447000

Периодът на изпълнение на поръчката включва експлоатационни сезони 2011/2012г., 2012/2013г. и 2013/2014г.

Обществената поръчка съдържа 11 /единадесет/ обособени позиции, включващи маршрути по населените места на територията на община Златоград. Оферти могат да се подават за една или повече обособени позиции в срок до 17:30 ч. на 01.12.2011г.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития