A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Есряда, 10 Август 2011  1134

От 15.07. 2011 г. стартира работа на терен по Дейност 4 по проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове – фаза І” с изпълнител за картиране и определяне природозащитното състояние на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, прилепи, висши растения, мъхове и природни местообитания - Консорциум „НАТУРА България“.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Бенефициент по проекта е дирекция Национална Служба за Защита на Природата на Министерство на Околната Среда и Водите.
Повече от 80 екипа ще извършат теренни проучвания в различни периоди до края на проекта. В тях участват експерти – биолози и еколози, представители на българската научна и природозащитна общност, но ще се използва и опита на водещи чуждестранни експерти. Експертните екипи на Консорциум „НАТУРА България“ ще работят на територията на община Златоград в следните месеци – от август до септември 2011 г. , от юли до декември 2012 г. и февруари 2013 г.

По проекта, в частта му изпълнявана от Консорциум „НАТУРА България“, ще бъдат картирани 228 защитени зони в България, част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 (Директива 92/43/ЕИО), в които ще бъдат проучени 119 защитени растителни и животински вида и 87 природни местообитания. Целта е да се установи състоянието на защитените видове по определени показатели, които важат за цялата мрежа НАТУРА 2000 в Европейската общност. Изследванията ще бъдат направени по научнообосновани методики, одобрени от Министерството на околната среда и водите.

На територията на община Златоград, ще се картират следните зони - BG0000372 „Циганско градище“ и BG0001032 „Родопи – Източни“, като работата ще се извършва в землищата на гр. Златоград, с. Ерма река, с. Аламовци, с. Кушла.

Резултатите от проекта ще бъдат докладвани пред Европейската комисия, като част от ангажиментите, който страната ни има като член на ЕС. Те са собственост на МОСВ и след тяхното цялостно приемане, в края на проекта, ще бъдат предоставени за нуждите на местните общности, съгласно политиките и процедурите на министерството. Целта е събраните и анализирани данни да се ползват не само от държавните институции, но и от местната власт, собствениците и ползвателите на земи и гори, неправителствените организации, бизнеса, научната общност. Те ще бъдат основа за разработването и изпълнението на плановете за управление на защитените зони, ще се подпомогне и извършването на оценките за съвместимост. Успешното реализиране на проекта е пряко свързано с една от основните цели на ОП „Околна среда” - намаляване и спиране на загубата на биоразнообразие, изграждането и ефективното управление на мрежата НАТУРА 2000. По този начин управлението на тази мрежа ще се базира на конкретна, надеждна и научнообоснована информация за видовете и местообитанията.

За контакт:
Централен офис на Консорциум „НАТУРА България“: 02 944 51 09

Приложение:
Подробна информация, относно картирането на НАТУРА зоните, попадащи на територията на Община Златоград >>


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития