A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Евторник, 07 Юни 2011  1274

Уважаеми заинтересовани участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително монтажни работи на обект „Рехабилитация на градския парк в гр. Златоград”,

В общинска администрация Златоград е постъпила жалба от „СКАТ ТВ” ООД срещу решение №186/25.05.2011 г. на кмета на община Златоград, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително монтажни работи на обект „Рехабилитация на градския парк в гр. Златоград”. Ведно с жалбата е поискана временна мярка „спиране на процедурата”. Във връзка с това ви уведомяваме, че на основание чл.120а, ал. 2 от ЗОП, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на:

1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или
2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

Всички предприети действия от община Златоград във връзка с обществената поръчка, ще бъдат обявени на официалния сайт на община Златоград www.zlatograd.bg, както и съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП и на сайта на Агенцията по обществени поръчки www.aop.bg.

Номерът на преписката по процедурата в Регистъра на обществени поръчки е 00183-2011-0002.


ОЩЕ НОВИНИ


сряда, 16 Юни 2021
26
сряда, 16 Юни 2021
26
петък, 11 Юни 2021
47

Актуално
Предстоящи събития