A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Ечетвъртък, 25 Януари 2024  69

Уважаеми жители на Община Златоград,

 

Уведомяваме Ви, че започва приемът на Заявления, относно снабдяването на населението с дърва за огрев за 2024 г.

  • Съгласно чл.111, ал.6 от Закона за горите, право да закупят дървесина от склад или стояща дървесина на корен имат физически лица, представители на едно домакинство с постоянен или настоящ адрес, в съответното населено място, по изготвен списък от кмета на населеното място;
  • За включване в списъка за текущата календарна година, е неоходимо лицата да подадат заявление до кмета на населеното място, в срок от 01 февруари до 31 март, по утвърден образец, който следва да бъде подаван в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация Златоград или в кметствата на населените места. В него да бъде посочван актуален телефонен номер, за обратна връзка;
  • След 31 март, списъкът се обявява на видно място в сградата на общината, кметство на населеното място и сградата на ТП „ДГС Златоград“;
  • Списъците могат да бъдат допълвани в ТП „ДГС Златоград“ до 30 април;
  • След изтичане на крайния срок  - 30 април,  списъците ще бъдат публикувани на интернет страницата на ТП „ДГС Златоград“ и официалния сайт на Общинска администрация Златоград;
  • На лицата, включени в списъците за текущата година, ще се предоставят дърва за огрев до 01 ноември на текущата година;
  • Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи за една календарна година е до 10 пространствени кубически метра.

 

Снабдяването с дърва за огрев ще бъде по реда на постъпване на заявленията.

 

Съгласно ценоразписа на ТП „ ДГС Златоград“, цените за един пространствен кубически метър дърва за огрев, с включен ДДС, са както следва:

 

При закупуване на стояща дървесина на корен, лицата самостоятелно организират добива/:

-иглолистни дърва за огрев – 12,00 лева;

-широколистни дърва за огрев – 24,00 лева.

 

При закупуване на добита дървесина от временен склад:

Широколистни дърва за огрев – 72,60 лева. В цената не са включени разходи за транспорт, товарене и разтоварване.

 

Повече информация може да получите в сградата на Общинска администрация Златоград, етаж 6, стая № 4, а така също и в Кметството на съответното населено място.

 


ПРИЛОЖЕНИE:
ЗАЯВЛЕНИЕ


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития