A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Есряда, 27 Октомври 2021  345

Уважаеми жители на Община Златоград,

Общинска администрация Златоград ви уведомява, че от 1 ноември 2021 г. започва приемането на декларациите (образец 2)  по чл.71, т.1 от Закона за местните данъци и такси,  за освобождаване от такса битови отпадъци, в частта „събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им” на имоти, които не са декларирани като основни жилища и няма да се ползват през цялата 2022 година.

Краен срок за подаване на декларациите - 31 декември 2021 г.

От 1 ноември до 31 декември 2021 г.  е срокът и за подаване от юридическите лица на декларациите (образец 1) по чл.21, ал.1 от Наредба № 8 на ОбС Златоград, за определяне на такса битовите отпадъци за 2022г. на нежилищни имоти, според количеството генерирани отпадъци. 

Декларации (обр.1 и обр.2)  с указания  за попълване, се получават от Центъра за информационно обслужване, в сградата на Общинска администрация Златоград или може да се изтеглят от официалната интернет страница на Община Златоград – www.zlatograd.bg

 

Декларациите се подават в Центъра за информационно обслужване, в сградата на Общинска администрация Златоград.

 Към декларациите се прилага квитанция за платена сума, съгласно тарифа по т. 53 (за декларации 2) и по т. 54 (за декларации 1), към Приложение 2 от Наредба № 8 на ОбС Златоград.

Декларациите може да се изпращат и по пощата или куриер, на адрес – гр. Златоград, 4980, обл. Смолян, ул. „Стефан Стамболов” №1, като към тях се прилага документ за преведена сума, съгласно горните тарифи, по банкова сметка: IBANBG48IABG74918400867301, BICIABGBGSF, КОД – 448007, „Интернешънъл Асет Банк” АД.

 


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед на Кмета на Община Златоград
Образец 1
Образец 2


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития