A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Епетък, 02 Август 2019  392

Уважаеми жители на Община Златоград,

Във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната по повод установените огнища на Африканска чума по свинете, на 01.08.2019 г., бе проведено заседание на Областната епизоотична комисия на Област Смолян, в разширен състав, с участието на председателите на ловните сдружения на територията на Област Смолян, както и представители на общините. С цел предотвратяване проникването на заболяването на територията на Община Златоград призоваваме всички стопани, отглеждащи свине за лични нужди, в обекти от типа „заден двор”, да предприемат мерки по доброволно умъртвяване (клане) на притежаваните от тях свине.
Съгласно дадено указание на Централния епизоотичен съвет, в 20 км зони около индустриални ферми, следва да се преустанови отглеждането на свине в обекти от тип „заден двор“. Срокът за изпълнението на мярката за доброволно клане на животните от стопаните им е 31.07.2019 г. за Северна България и 02.08.2019 г. – за Южна България. След изтичане на посочения срок ще се пристъпва към умъртвяване на животните от компетентния орган – съответната Областна дирекция по безопасност на храните, съгласно разпоредбата на чл. 139а от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Допълнително информация от проведеното заседание на Областната епизоотична комисия и Указанията на Централния епизоотичен съвет може да намерите на интернет страницата на Областна администрация Смолян - https://sm.government.bg/, на следния интернет адрес https://sm.government.bg/news/2388-novi-merki-se-privezhdat-v-izpylnenie-za-da-se-protivodeistva-na-razprostranenieto-na-achs и https://sm.government.bg/news/2387-ukazaniya-na-centralniya-epizootichen-syvet.
На територията на Община Златоград няма официално регистрирани животновъдни обекти за отглеждане на свине.
Съгласно чл. 139 от Закона за ветеринарномедицинската дейност се забранява отглеждането, придвижването или транспортирането на животни, на които не е извършена официална идентификация и на животни, на които не са изпълнени мерките, предвидени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, както и транспортирането на животни без ветеринарномедицинско свидетелство. При установяване на нарушение на гореописаната разпоредба официалните ветеринарни лекари незабавно уведомяват писмено директора на съответната ОДБХ, който издава разпореждане по образец за отнемане на животните в полза на държавата или умъртвяването им на място и насочването им за обезвреждане в обект за обезвреждане на странични животински продукти. Санкциите за установени нарушения, свързани са нерегламентирано отглеждане на животни, са в размер от 300 до 500 лв.ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития