A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Есряда, 21 Февруари 2018  3916

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Общинска администрация Златоград в изпълнение на чл. 37и от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи открива процедура по отдаване под наем без търг или конкурс на земеделски земи от общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните.
С Решение на Общински съвет Златоград № Ж 691 от 30.01.2018г. са определени пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд, които ще бъдат отдавани под наем, както и Годишен план за паша на Община Златоград и Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Златоград.
Срокът за приемане на заявление за стопанската 2018-2019 г. е до 10.03.2018 г.
Лицата, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, желаещи да получат земеделска земя от Общински поземлен фонд под наем, подават заявление по образец, заедно със свързаните към него приложения 1, 2 и 3, одобрени със заповеди № 46-90/26.02.2016г. и № РД-46-71/17.02.2017г. на Министъра на земеделието и храните, до Кмета на Община Златоград.

Към заявлението прилагат:
1. Копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;
2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;
4. Декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд „Земеделие”, към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.
Заявлението с приложенията може за изтеглите от сайта на Община Златоград от ТУК!
Заявленията ще се приемат в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Решение на Общински съвет Златоград Ж691 от 30.01.2018г.
Приложение № 1 към Решение на Общински съвет Златоград Ж691 от 30.01.2018г.
Годишен план за паша за стопанската 2018/2019г.
Правила за ползване на пасищата мерите на територията на община Златоград
Размер на средно годишното рентно плащане за стопанската 2018-2019г.
Протокол №1/21.03.2018г. на комисия, назначена със Заповед №80/20.03.2018г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития