A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Епонеделник, 29 Февруари 2016  971

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

В изпълнение на чл. 37и от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи с Решение на Общински съвет Златоград № Ж 87 от 26.01.2016 г. са определени пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд, които ще бъдат отдавани под наем без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните. Срокът за приемане на заявление за стопанската 2016-2017 г. е от 01.03.2016 до 10.03.2016 г.
Лицата, желаещи да получат земеделска земя от Общински поземлен фонд под наем, подават заявление по образец, заедно със свързаните към него приложения 1, 2 и 3, одобрени със заповед № РД-46-214/23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните, до Кмета на Община Златоград.
Към заявлението прилагат:
1. Копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;
2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;
4. Декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд „Земеделие”, към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.

Заявленията ще се приемат в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград.

Приложения:ПРИЛОЖЕНИЯ:
Решение на Общински съвет Златоград
Приложение към Решение на Общински съвет Златоград № Ж87 от 26.01.2016 г.
Размер на средно годишното рентно плащане


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития