A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Евторник, 04 Март 2014  871


Информираме всички земеделски производители, които произвеждат картофи за консумация, предназначени за търговия, за законовите разпоредби, касаещи предотвратяване и ограничаване разпространението на карантинния вредител рак по картофите. Целта е производителите да предлагат заготвената продукция по законно установения ред, за да не подлежат на санкции от страна на контролните органи.
Съгласно Закона за защита на растенията,
Чл. 8 (1) Всички растения и растителни продукти се поддържат и съхраняват в добро фитосанитарно състояние от лицата, които ги отглеждат, произвеждат, съхраняват, транспортират и продават.
(4) Производителите и търговците на растителна продукция водят дневник на проведените химични обработки за всяко поле или склад по образец, одобрен от Министъра на земеделието и храните.

Съгласно Закона за защита на растенията и Наредба №1 от 27 май 1998 г. за фитосанитарен контрол:
1. Чл. 33. В официален регистър за фитосанитарен контрол задължително се регистрират:
(5) всеки производител на растения, растителни и други продукти по решение на Европейската комисия съгласно процедурата по чл. 18/2/ на Директива 2000/29/ЕС и
2. Приложение №4 Част А, Глава II, чл.18.5 Клубени от Solanum tuberosum L., различни от посочените в приложение 4, част А, глава II, т.18.1, 18.2, 18.3 или 18.4 (т.е клубени предназначени за търговия – за консумация)
- Трябва да има доказателство чрез регистрационен номер, поставен върху опаковката или, в случай на картофи, транспортирани в насипно състояние, върху превозното средство, транспортиращо картофите, че картофите са произведени от официално регистриран производител или произхождат от официално регистрирано общо хранилище или разпределителни центрове, разположени в района на производството, показващо, че
а) са изпълнени разпоредбите на Общността за борба със Synchytrium endobioticum (РАК ПО КАРТОФИТЕ)


АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 39. (1) Наказва се с глоба от 1800 до 3600 лв., ако деянието не съставлява престъпление, физическо лице, което:
4. произвежда или внася с търговска цел растения, растителна продукция и други стоки от растителен произход без необходимата регистрация.
5. пуска на пазара, съхранява, преопакова или употребява неразрешени или негодни за употреба продукти за растителна защита;
(2) За нарушенията по ал. 1 на едноличните търговци и юридическите лица се налагат имуществени санкции от 2700 до 4800 лв.
Чл. 40. (1) Наказва се с глоба от 1000 до 2400 лв., ако деянието не съставлява престъпление, физическо лице, което не изпълни задълженията, предвидении в чл. 8.
(2) За нарушенията по ал. 1 на едноличните търговци и юридическите лица се налагат имуществени санкции от 1900 до 3600 лв.


Необходими документи за регистрация :

1. Заявление за регистрация по ФСК до ОДБХ Смолян – по Образец.
2. Скици на площите върху, които ще се отглеждат картофите – може копия.
3. Документи за произход на материала – задължително се представят етикети, от закупения сертифициран посадъчен материал, от лицензиран производител.

Регистрацията е безплатна!
Примерен етикет:

Задължителен текст:

КАРТОФИ ЗА КОНСУМАЦИЯ
(ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА СЕМЕНА)
Произход: с./гр…………………………………………………………………
Производител:………………………………………………………………….
Сорт:…………………………………………………………………………….
Рег. Номер:……………………………………………………………………..


За информация и възникнали въпроси:
Тел. 0301 62193 – отдел «Растителна защита» при ОДБХ Смолян


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития