A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Епонеделник, 19 Март 2012  1215

Уважаеми съграждани,

Общинска администрация – Златоград Ви уведомява, че съгласно чл.11 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства и чл.30 от Наредба №5 за управление на отпадъците в община Златоград, собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства / ИУМПС/, са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване.
На територията на община Златоград лицензираната площадка за разделно събиране на черни и цветни метали се намира в УПИ ІІ – 36.406 по ПУП на гр. Златоград / бивш ДАП/, с оператор ЕТ „ОРИОН – 71 – КАТЯ ХРИСТОВА”.
В случай, че собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства не изпълняват задълженията си по чл.11 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства, ЕТ „ОРИОН – 71 –КАТЯ ХРИСТОВА” поема ангажимента да премести, временно да съхранява и разкомплектова ИУМПС- та, съгласно сключен договор за съвместна дейност с община Златоград.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития