A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Епетък, 24 Април 2009  1170

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с предстоящите на 07 юни 2009 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България,
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД УВЕДОМЯВА, ЧЕ:
27 април 2009 г. е крайният срок за подаване на декларации от граждани на държави – членки на Европейския съюз, желаещи да упражнят правото си на глас на територията на Република България.
Гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който:
- няма българско гражданство;
- навършил е 18 години към изборния ден включително;
- има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България;
- живял е постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз;
- не е лишен от правото да избира в държавата – членка на ЕС, на която е гражданин
има право да избира в изборите за членове на Европейския парламент от Република България след подаване на писмена декларация /чл.30 от ЗИЧЕПРБ/ пред общинската администрация по адреса си на пребиваване.

За допълнителна информация: тел. 03071/2553


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития