A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Епетък, 26 Ноември 2010  1209

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ 59
гр. Златоград, 25.11.2010 г.


Община Златоград, област Смолянска обявява, че с влязъл в сила подробен устройствен план на гр.Златоград се предвижда отчуждаване на имот за нуждите на общината, за реализиране на пътен мост, попадащ в улична регулация от о.т.37 до о.т.38, бул.”България”, кв.3 по ПУП на гр.Златоград, одобрен със заповед № РД 221/16.02.1982 г. на Председателя на ОНС гр.Смолян и доп. заповед № 617/01.12.2008г. на Кмета на община Златоград
Предлага се замяна на част от общински терен – поземлен имот с идентификатор 31111.32.203 по кадастрална карта на гр.Златоград с площ 176 кв.м., предвиден за изключване от УПИ ІV-зеленина и включване в новообразуван УПИ Х в кв.3 по ПУП на гр.Златоград и цена определена от лицензиран оценител в размер на 4 970,00 лв. без ДДС,
с поземлен имот с идентификатор 31111.32.187 по одобрена кадастрална карта в кв.3 по ПУП на гр.Златоград, попадащ в улична регулация (трасе на новостроящ се пътен мост), целия с площ от 125 кв.м. и цена определена от лицензиран оценител в размер на 3 530,00 лв. без ДДС.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЛАТОГРАД


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития