A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Евторник, 01 Юни 2010  1224


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ 12
гр. Златоград 26.03.2010 г.

Община Златоград, област Смолян съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 93/25.03.2010г. на Кмета на Община Златоград е одобрен подробен устройствен план -парцеларен план за линеен обект „Изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград, към проект BG2006/018-387.03.03 „Интегрирано използване на термо-минералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река – Елидже”, подобект „Външен топлопровод от водовземното съоръжение до геотермалната централа в гр. Златоград”.
На основание чл.215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват заповедта по реда на АПК в четиринадесетдневен срок от датата на получаване на съобщението чрез Община Златоград до Административен съд гр. Смолян.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития