A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Публично обсъждане на отчет на Бюджет 2015г.понеделник, 01 Август 2016  837

Публично обсъждане на отчет на Бюджет 2015г.На 29 юли 2016г., в заседателната зала на Общински съвет Златоград, се проведе публично обсъждане на отчет за изпълнение на Бюджет 2015г.
За поредна година местната власт бе изправена пред предизвикателството да отговори адекватно на нарастващите потребности и очаквания на местната общност в условия на продължаващата финансово-икономическа нестабилност.
Въпреки условията на бюджетен дефицит, изпълнението на Бюджет 2015 изцяло бе подчинен на поставените годишни цели и приоритети:
1. Подобряване на общинската инфраструктура – благоустрояване на техническата инфраструктура в населените места, поддържане на зелени площи, чистотата и улично осветление, реализиране на успешни и прозрачни форми на публично- частно партньорство, в съответствие с нормативната база;
2. Финансова стабилизация на Община Златоград и по-висока ефективност на бюджетните разходи;
3. Оползотворяване на европейски средства за реализиране на инфраструктурни проекти;
4. Подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности;
5. Подобряване предоставянето на административни услуги.

2015 г. бе една икономически трудна година, но въпреки това Кмета на Община Златоград Мирослав Янчев я определи като важна за общината, защото бе свързана с реализацията на значими общински обекти.
• Реконструира се ул. „България”, с изграждане на кръгово кръстовище, паркинг с 49 паркоместа, в т.ч. 3 паркоместа отредени за хора със специфични потребности
• През 2015 г. успешно реализирахме 3 обекта, финансирани по Програма за развитие на селските райони. Изцяло са подменени водопроводните мрежи на с. Ерма река и с. Аламовци, като са положени нови тръби. Пътят до с. Пресока, с дължина 4 км, е изцяло обновен.
• Одобрен проект за внедряване на енергоефективни мерки в сградите на ОУ „Васил Левски”, СОУ „Антим І” и сградата на Общинска администрация Златоград., чието изпълнение ще стартира през август 2016г.
• Извършиха се дейности и за подобряване на енергийната ефективност на Детска ясла „Мир”.
• През 2015г. успешно завърши изграждането на първия подобект “Водовземен сондаж и конструкция на надземната част” към проект "Изграждане на геотермална отоплителна система на град Златоград“.
• Приключи реализацията на проект „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Златоград”.
• След поемане на дългосрочен кредит се изпълни дългоочакваното рехабилитиране и благоустрояване на ул. „Васил Левски” в гр.Златоград, ул. „Антон Страшимиров” в с. Старцево, ул. „Христо Ботев” в с.Ерма река и на ул. „Прогрес” в с. Долен. Изгради се на многофункционална спортна площадка в двора на училище ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Долен.
• С безвъзмездно отпуснати средства от ПУДООС, собствени средства и средства от дарения, Община Златоград, реализира басейн с минерална вода в с. Ерма река и детска площадка в ЦДГ „Щастливо детство” с. Старцево.

Със закупени материали от общината, вложен труд от общински работници и доброволен труд на жителите на общината успяхме да изпълним малки, но съществени, благоустроителни мероприятия във всички населени места.
С финансиране от Агенция „Пътна инфраструктура” и националния бюджет се реконструираха 16 км от третокласен път Мадан- Златоград – Бенковски. Инвестицията е за над 10,6 млн.лв., осигурени от Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013".
През 2015 година успешно стартира и приключи Първата фаза по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
Въпреки нарастващите разходни отговорности, данъчната политика на Община Златоград през 2015 година, остана непроменена. Запазиха се данъчните ставки за общинските данъчни приходи – патентен данък, данък недвижими имоти, данък върху превозни средства, данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин.
През 2015г. бяха разплатени просрочени задължения от минали години в размер на 753 622 лв. Към 31.12.2015г. остатъка просрочени задължения възлиза на 970 433 лв. Наличните към края на годината просрочени задължения са 10,2% от отчетените за последната година разходи.
Собствените приходи /данъчни и неданъчни/ са общо в размер на 1 530 531 лв. относителното тегло на собствените приходи към общия обем приходи е 17,26%.
Изпълнението на данъчните приходи е 393 368 лв. – 90,43% изпълнение на плана. Съпоставими с предходната година от имуществени данъци са постъпили с 6= повече. Данъкът с най-голям относителен дял в имуществените данъци е данъкът върху превозните средства – 57%. През 2015г. са постъпили 223 112 лв.приходите от туристически данък са в размер на 5 532 лв. Туристическия данък заема 1,4% в общия обем на данъчните приходи.
От патентен данък са постъпили 36 279 лв.
Отчетените неданъчни приходи са в размер на 1 124 401 лв. /без помощите от чужбина/. Приходите от общински такси са в размер на 574 175 лв. с най-голяма тежест в общинските такси и таксата за битови отпадъци – 71%, в размер на 409 313 лв. събраните такси за технически услуги са в размер на 16 865 лв, а от административни 25 785 лв.
Постъпленията от такса за ползване на пазари, панаири, тържища, тротоари и други са в размер на 6 283 лв.
Субсидиите от Централния бюджет през 2015 г. са в размер на 6 052 242 лв.
Разходите в делегираните от държавата дейности са в размер на 4 883 183 лв., местни дейности - 3 982 797 лв. най-голям дял в общите разходи за 2015г. заемат функции Образование – 33% и функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство – 26%.
В общия обем на разходите по бюджета – капиталови разходи – 3 685 950 лв., заемат 42%.
През 2015г. са усвоени заемни средства в размер на 1 323 698 лв. Към 31.12.2015 г. общинският дълг на Община Златоград възлиза на 1 477 866,33 лв.
Финансовия отчет на Община Златоград за 2015 г. се заверява без резерви то Сметна палата.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития