A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проведе се редовно заседание на Общински съвет Златоградчетвъртък, 26 Февруари 2009  1655

Проведе се редовно заседание на Общински съвет Златоград

На 26.02.2009 г. от 13.00 часа в заседателната зала на общински съвет Златоград се проведе редовно заседание на Общински съвет Златоград. По-важните теми, които бяха обсъждани са следните:

Отчет на изпълнението на Програмата за ограничаване на структурния дефицит към 31.12.2008 г. и ефективността на приетите мерки. С Решение № Д 137/30.06.2008 г. Общински съвет Златоград прие Програма за ограничаване на структурния дефицит на общината, с която през 2008 г. общината кандидатства пред Министерство на финансите за финансово подпомагане при условията на Наредбата за финансово подпомагане на общини с доказан структурен дефицит през 2008 г. Община Златоград получи 400 000 лв. от МФ , които бяха използвани с цел подобряване на енергийната ефективност и ограничаване разходите за горива и ел. енергия. Отчете се, че от приетите с Програмата мерки позитивно са повлияли следните мерки „повишаване събираемостта  на местните данъци и такси”, „намаляване на управленските разходи и „ефективното използване на персонала”. Не са изпълнени мерките „повишаване на приходите от собственост” и „ограничаване на инвестиционните разходи”.

Към 31.12.2007 г. размерът на неразплатените разходи е 2 144 897 лв. като в тези задължения не са включени възникналите впоследствие предявени искове към общината в размер на 207 000 лв. Неразплатените задължения на общината към 31.12.2008 г. са 1 650 320 лв.

Приета бе годишна Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост  през 2009 г., в която са отразени намеренията на общината за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2009 г. Програмата съдържа прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост през 2009 г., описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване.  постъпления през 2009 г., опис на имотите за предоставяне под наем, разпореждане и замяна.

Общински съвет Златоград, по предложение на кмета на общината прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Промените в Наредба 8 са в резултат на настъпили промени в Закона за местните данъци и такси, съгласно които отпадна правото на общините да събират такси за издаване на разрешение за търговия със спирт и спиртни напитки и  такса за добив на кариерни материали.  С измененията на ЗМДТ се регламентира правото на общините да събират само еднократна такса за издаване на разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия. В община Златоград, считано от 01.03.2009 г.  таксата за издаване на разрешение по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюневите изделия е както следва: І зона на гр. Златоград – 60.00 лв.; с. Старцево, с. Долен, с. Ерма река и ІІ зона на гр. Златоград – 50.00 лв.; останалите населени места – 40.00 лв. Прие  се увеличаване на месечната такса за ползване на детски ясли и детски градини от 30.00 лв. на 35.00 лв.

Общински съвет прие мерки за финансово оздравяване на община Златоград за 2009 г., които предстои да бъдат изпълнявани през настоящата година.

Една от годишните цели на бюджет 2009 г. е здравеопазването. Запазване статута на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” като болнично заведение, обслужващо населението на община Златоград и съседните общини, привличане на необходимия кадрови ресурс за обезпечаване на дейностите на МБАЛ, повишаване квалификацията на персонала, изграждане на подходи за хора с увреждания и предприемане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата на МБАЛ са дейности, които са приоритет за община Златоград през 2009 г. На заседанието на Общински съвет се прие сумата в размер на 100 000 лв. да бъде предоставена на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов”, гр. Златоград , от които 60 000 лв. като капиталов трансфер, а 40 000 лв. субсидия за осигуряване на необходимите специалисти и други медицински дейности.

Прие се Програма за културните прояви в община Златоград и нейното   финансиране през 2009 г. в размер  на 24 000  лв.; Спортен календар за 2009 г., финансиран със средства от общинския бюджет   в  размер на  9 000 лв., от които 6 500 лв. за издръжка на спортни клубове,  2 500 лв. за мероприятия в спортния календар и 1 500 лв. за финансиране на дейности за поддръжка на Стадиона  и червеното игрище. Прие се също  и Социална програма на община Златоград за 2009 г., чието финансово осигуряване е в размер на 143 130 лв. Най-големият обект, включен в Социалната програма е „Разширение към съществуваща сграда и благоустрояване на дворно място на Дневен център за деца с увреждания” в размер на 87 630 лв.


Особено активно дискутиран бе въпроса, свързан със срока за изпълнение и план-графика на дейностите по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в сградите на ОУ „В.Левски”, гр. Златоград, СОУ „Св. Княз Борис І”, с. Старцево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Долен”. Сумата по проекта за довършване на плувния басейн в ОУ „В.Левски” са недостатъчни и поради това в Инвестиционната програма бяха предложени допълнителни средства  за продължаване на дейностите по проекта.

След  проведено обсъждане  на заседанието се прие Инвестиционната програма за капиталови разходи за 2009 г.  По-важните обекти и дейности в нея са: Разширение и благоустрояване на гробищен парк, гр. Златоград; Закупуване на специализиран автомобил за тъжни ритуали; Изграждане на път за мах. Юруковци; Ремонт на пътища с. Аламовци, с. Ерма река, с. Пресока;  Проектиране на Казармен терен, на Схема за градоустройствено и комуникационно трасе и на  Кооперативен пазар.


В проекта на бюджет на община Златоград за 2009 г. са намерили отражение всички писмени предложения на граждани и институции. Бюджетът бе приет единодушно от присъстващите общински съветници.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития