A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проведе се обществено обсъждане на Областен план за развитие на горските териториивторник, 15 Януари 2019  677

Проведе се обществено обсъждане на Областен план за развитие на горските територииНа 15.01.2019 г., в заседателната зала на Община Златоград, се проведе обществено обсъждане на Областен план за развитие на горските територии, който е изготвен в изпълнение на договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г., сключен между Регионална дирекция по горите – гр. Смолян и „Географика“ ООД.
Областните планове за развитие на горските територии (ОПРГТ) са стратегически документи, чрез които ще се извърши планирането на горско-стопанските мероприятия на областно ниво. Тяхното въвеждане става през 2011 г. в Закона за горите. Това са планови стратегически документи, които определят насоките на управление на горското и ловното стопанство по категории гори на общинско и областно ниво, синхронизирано със заложените изисквания в областните стратегии за развитие на съответен регион или област. Целта на плановете е да се изготви единна горскостопанска карта за горските територии в областта.
ОПРГТ са част от системата планови документи за горските територии в България, която е разделена на три нива:
1. Национална стратегия за развитие на горския сектор и Стратегически план за развитие на горския сектор;
2. Областен план за развитие на горските територии;
3. Горскостопански планове и програми (досега Лесоустройствени проекти и програми).
ОПРГТ се разработва за срок от 10 години, в съответствие със стратегическите планови документи от по-горно ниво (чл. 12, ЗУТ). Планът се изработва за всички горски територии, независимо от тяхната собственост, като е хармонизиран с областната стратегия за развитие по Закона за регионално развитие.
Повече информация за Областния план за развитие на горските територии за Област Смолян може да намерите на сайта на плана: https://www.oprgtsmolyan.net/ .


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития