A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проучване на обществените нагласивторник, 04 Април 2017  922

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,
Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) – регион Мадан, включващо Общините Мадан, Неделино и Златоград, до края на месец април, тази година, ще кандидатства по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002­2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014­2020.
В тази връзка и с оглед проучване на нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране, към настоящата обява са приложени в електронен вид – информация за процеса на компостиране и анкетна карта, в която очакваме да изразите становището си до 13.04.2017г.
Общинска администрация Златоград апелира за проява на активност от страна на жителите на Община Златоград, чрез попълване на приложената анкета. Очакваме попълнените анкети да бъдат входирани на хартиен носител в деловодството на Община Златоград или изпратени на електронната поща на Община Златоград – oba- zlatograd@zlatograd.bg .


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Информация, относно процеса на компостиране
Анкетна карта


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития