A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМАвторник, 10 Май 2016  825

Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Златоград за периода 2016 – 2020 год.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


          На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния Кодекс,  заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуване, на настоящият проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Златоград за периода 2016 – 2020 год.,  на официалната интернет страницата на Община Златоград, да направят предложения и да изразят становища по проекта на електронен адрес: ObA-Zlatograd@zlatograd.bg или в Центъра за Информационно и административно обслужване на Общинска администрация Златоград.


            Мотиви:

І. Причини, налагащи приемане на Програмата:


Настоящият програмен документ представлява проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Златоград, за периода 2016 – 2020 год. Разработен е в изпълнение разпоредбите на чл.52 от Закона за управление на отпадъците и в съответствие с Методическите указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със заповед № АД-211/31.03.2015 г. на МОСВ.

Приемането на тази програма има ключова роля за постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, тъй като направените анализи на съществуващата ситуация показват, че в Община Златоград съществува значителен потенциал за подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците, по-добро използване на ресурсите,  като същевременно бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху околната среда.

Формулираните цели и приоритети за всички сфери от управлението на отпадъците, следва да осигури прилагането на интегрирана и ефективна система на  управление на всички нива в нашата община.

Анализът на съществуващото състояние и идентифицирането на проблемите, са база за определяне целите в Програмата и свързаните с тях мерки в Плана за действие. В него за всяка от посочените мерки са определени отговорните институции и необходимите финансови средства за обезпечаване прилагането на Програмата за периода 2016 – 2020 год.


ІІ. Цел, която се поставя:


Стратегическите цели на Програмата за управление на отпадъците в община Златоград, за периода 2016-2020 г. са:  1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване на образуването им.

  2. Увеличаване на количествата на рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депониране на отпадъците;

  3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда;

  4. Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията  за управление на отпадъците.


Тези цели са в синхрон с целите на Националната програма за управление на отпадъците 2014 – 2020 год.


ІІІ. Очаквани резултати:


            Постигане целите и изискванията на Националната програма за управление на отпадъците 2014 – 2020 год.


ІV.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:


            Размерът на необходимите средства за изпълнение дейностите по управление на отпадъците и източниците на финансиране са отразени в Плана за действие, неразделна част от Програмата за управление на отпадъците.


V. Анализ на съответствие с правото на ЕС


            Тенденцията в местното самоуправление и местната администрация са най-концентрирано изразени в Европейската Харта за местно самоуправление и в Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяване на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.

Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА от Общински съвет, като орган на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската Харта за местно самоуправление”.

Проектът е съобразен с чл.3, т.1 и във връзка с т.2 и чл.4 от Европейската Харта за местно самоуправление и Общата програма на ЕС за действие за околната среда до 2020 година „Благоденствие в рамките на нашата планета“.


Вносител:
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИE:
Програма за управление на отпадъците на територията на Община Златоград за периода 2016 – 2020 г.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития