A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проект на правилниксряда, 24 Април 2024  135

ПРОЕКТ

 на 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет – страницата на Община Златоград - www.zlatograd.bg, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Доклад от Временната комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, ведно с мотиви
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Приложение 1/


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития