A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проект на правилникпонеделник, 12 Април 2021  433

Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, приет с Решение № Ж 711/06.03.2018 г. на Общински съвет Златоград, в сила от 06.03.2018г., изм. с Решение № З 31/27.01.2020г. на Общински съвет Златоград, в сила от 10.02.2020г, изм. с Решение № З 124/30.06.2020г., в сила от 30.10.2020г. на Общински съвет Златоград

            Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Общински съвет Златоград, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник в деловодството на  Общински съвет – Златоград с адрес: 4980, гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1 или изпратени на е-mail: obs_zlatograd@abv.bg.

Вносител:
ЕМИЛ ХУМЧЕВ
Председател на Общински съвет Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Правилник за изменение и допълнение
Постъпило ново предложение на 12.05.2021г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития