A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проект на общинска програмапонеделник, 27 Януари 2014  791

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2015Г.


Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Златоград чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Програмата на е-mаil адрес: ObA-zlatograd@zlatograd.bg


МОТИВИ:


ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2015Г.

На основание чл.40, ал.1, от Закона за защита на животните Общинските съвети  приемат програми за овладяване популациите на безстопанствени кучета и предвиждат средства за изпълнението им.

С Решение № Д 149/30.06.2008 г. на Общински съвет Златоград е приета Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Златоград, за периода 2008-2011 г. С  Решения № Д 925/28.07.2011 г. и № Е 478/25.06.2013 г. на Общински съвет Златоград, Програмата е актуализирана в част – Мерки за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета, до края на 2013 г.

Предвид изтичане срока на действие на досега действащата Програма е необходимо приемането на нова Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Златоград.

Предлагам на Вашето на внимание проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, за периода 2014-2015 г. Разработването на настоящата програма е на основание чл.40, ал.1 и § 17 от ПЗР към  Закона за защита на животните, във връзка с необходимостта от регламентиране работата с животните по метода „кастриране и връщане по места”.Предлагам следният проект за


РЕШЕНИЕ:


На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за защита на животните, Общински съвет Златоград приема Общинската програма за овладяване на популацията  на безстопанствени кучета на територията на община Златоград, за периода 2014-2015 г. 


ПРИЛОЖЕНИE:
Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Златоград за периода 2014-2015 г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития