A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕпетък, 21 Април 2017  516

Изготвен е проект на Наредба за изменение Наредба № 15 за управление на общинските пътища в Община Златоград, приета с Решение № Д 246, Протокол № 24/27.11.2008 г. на Общински съвет Златоград, в сила от 01.01.2009г. На основание чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, проектът на нормативния акт се предоставя на вниманието на заинтересуваните лица, които в четиринадесет дневен срок от публикуването му могат да депозирате писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта в на e-mail: obs_zlatograd@abv.bg или на адрес в гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, втори етаж - деловодство на Общински съвет Златоград, в рамките на работното време от 8.30 до 17.30 часа.

Вносител:
ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА
Председател на Общински съвет Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Наредба за изменение


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития