A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАпетък, 19 Януари 2024  105

ПРОЕКТ на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Златоград

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет – страницата на Община Златоград - www.zlatograd.bg, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Златоград.

Общественото обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Златоград ще се проведе на 21.02.2024г. от 16,00 часа в заседателната зала на ІІ-ри етаж в сградата на Общинска администрация Златоград.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект за изменение и допълнение


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития