A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проект на наредбасряда, 22 Март 2023  335

ПРОЕКТ на

Наредба за специфичните изисквания към облика  на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Златоград

Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 изречение второ от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящия проект на Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Златоград, на заинтересованите лица се предоставя възможност за предложения и становища по предложения проект, в 14-дневен срок, считанo от деня, следващ датата на публикуване.

Проектът, заедно с мотивите се публикува на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в Община Златоград - Център за административно обслужване, находящ се в гр. Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1 или на е-mail:  ObA-zlatograd@zlatograd.bg.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Наредба


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития