A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проект на наредбавторник, 05 Май 2015  844

М О Т И В И
КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД


На основание с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет страница на общината, Община Златоград приема предложения и становища относно проекта на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Златоград на следния e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Златоград на адрес: гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1.
На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните мотиви за разработване на настоящия проект на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Златоград:

1.Причини, които налагат приемането:
Разработването на настоящия проект на Наредба за управление на отпадъците е последователна стъпка в управленската политика на Община Златоград, целяща хармонизиране на местната политика за управление на отпадъците с изцяло подменената нормативна база, касаеща управлението на отпадъците, а именно:
- Закон за управление на отпадъците;
- Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки;
- Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти;
- Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства;
- Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори;
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;
- Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми;
- Наредба за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;

С приемането и одобряването на новата наредба, съгласно чл. 22 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), отпада действието на приетата от Общински съвет Златоград, Наредба по чл. 19 от отменения ЗУО.

2. Целите, които се поставят:
Основната цел на настоящата наредба е привеждане на местните нормативни актове в съответствие действащите законови и подзаконови изисквания в областта на отпадъците.
Специфичните цели на наредбата, са пряко свързани с предотвратяване и/или намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда, чрез:
- Регламентиране на условията и реда за изхвърляне, събиране, включително разделяне, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и производствени отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на общината;
- Определяне на задълженията и отговорностите на задължените лица – домакинства, еднолични търговци и юридически лица, вкл. търговски обекти, производствени и стопански субекти, болници, училища, административни сгради и други обекти, разположени на територията на Община Златоград по отношение управление на отпадъците;
- Регламентиране на реда и условията, при които да бъдат сключвани договори за разделно събиране на отпадъци на територията на Община Златоград.
- Регламентиране на реда, по който общината да получава информация от еднолични търговци и юридически лица, които извършват дейност с отпадъци на територията на общината, с цел получаване на достоверни данни за количествата разделно събрани отпадъци.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба
За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането на наредбата
С одобряването, прилагането и реализацията на целите на новия нормативен документ, очакванията ни са за постигане на следните резултати :
• предотвратяване и намаляването на вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда, чрез изпълнението на интегрирана и ефективна местна политика за събиране на отпадъците по отпадъчни потоци към източника на образуване;
• преминаване от „смесен тип” към разделно събиране на отпадъците в Община Златоград;
• подобряване на реда и условията за изхвърлянето, събирането, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, производствени и масово разпространени отпадъци на територията на общината;
• подобряване на условията за поддържане чистотата на територията на общината, подобряване на околната среда и цялостния ѝ облик;

5. Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз
Предлаганият проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Златоград е разработен в съответствие с европейското законодателство - Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Правните основания за нейното разработване са: чл. 21, ал.1, т.13 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, и чл. 19 от Закона за управление на отпадъците.


ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Златоград;


ОЩЕ НОВИНИ


четвъртък, 06 Януари 2022
51

Актуално
Предстоящи събития