A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проект на ГОДИШНА ПРОГРАМАсряда, 11 Декември 2019  601

Изготвен е проект на ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Златоград за 2020 г.
На основание чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.4 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, проектът на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост се предоставя на вниманието на гражданите на Община Златоград, които в 14 дневен срок от публикуването му, могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg или на адрес в гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, партерен етаж, в Центъра за информационно и административно обслужване, в рамките на работното време от 8.30 до 17.30 часа.
Проектът на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Златоград за 2020 година ще се обсъди публично, ведно с проекта на Бюджет 2020 на общината.

Вносител:
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИE:
Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Златоград за 2020г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития