A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Приключиха ремонтните дейности на пътища в Община Златоградпетък, 08 Януари 2021  207


Днес, 08.01.2021 г., с Държавна приемателна комисия, приключиха строителните дейности по проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109/ III 867/ Златоград – Аламовци и SML 2100/ III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях”. Проектът бе финансиран по „Програма за развитие на селските райони” за периода 2014 – 2020 г, съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), мярка 7 „Основни услуги и обновяване на населените места в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, договор № 21/07/2/0/00465/ 09.01.2018 г. със срок за реализация 36 месеца – до 09.01.2021 г.
Главната цел на проекта е повишаване потенциала за икономическо развитие и качеството на живот на община Златоград чрез  инвестиции в подобряване състоянието на публичната инфраструктура. Стойността на проекта е 5 038 151,42 лв., от които 4 282 428,71 лв. европейско и 755 722,71 лв. национално съфинансиране
Основните дейности, които бяха извършени в проекта са: укрепване на скални масиви, обрушване и почистване на ската, фрезоване на пътната настилка в участъка в рамките на града, студено рециклиране извън града, полагане на основен пласт от трошен камък, неплътен асфалтобетон с дебелина 6 см и плътен асфалтобетон с дебелина 4 см, полагане на хоризонтална и вертикална пътна маркировка. Предвидено е полагане на вибропресовани бордюри, ремонт на съществуващи водостоци, рехабилитация на мостово съоръжение, почистване на земни канавки и полагане на тръби за оптичен кабел, както и монтиране на ограничителни системи за пътища – мантинели.


ОЩЕ НОВИНИ


четвъртък, 01 Юли 2021
50

Актуално
Предстоящи събития