A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Прием по иновативната мярка на МИГпетък, 14 Юни 2019  425

Прием по иновативната мярка на МИГ
“Местна инициативна група Кирково - Златоград”, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.202 МИГ –Кирково - Златоград Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”.

Мярката е иновативна и специфична за територията на МИГ.

Основна цел на процедурата е насърчаване развитието на туризма, чрез инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранение и опазване на нематериалното културно и природно наследство.

Специфични цели:

• Насърчаване развитието на инфраструктура за развитие на туризъм, чрез подкрепа на обекти на местното природно, културно и историческо наследство и туристическа инфраструктура;

• Съхранение на местната идентичност и култура, чрез възстановяване, опазване и развитие на местното културно наследство и традиции, и съхранение на природното наследство;

Важен акцент в мярката ще бъдат младите хора и въвличането им в дейности по опознаване на местните традиции, опазване на нематериално културно наследство и насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство.

Допустими кандидати:

За Инвестиционни проекти (група А.) - изграждането или подобренията на недвижимо имущество

• Община Кирково и Община Златоград;

За проекти от група Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство:

• Община Кирково и Община Златоград;

• Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

• Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;

• Образователни институции с местно значение – училища и детски градини

Кандидатът/получателят на финансова помощ, следва да има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и да осъществява дейностите по проекта на територията на действие на МИГ.

Допустими дейности по процедурата по проекти А. Инвестиционни - изграждането или подобренията на недвижимо имущество

• Изграждане, реконструкция, ремонт на туристически информационни центрове;

• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

• Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

• Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Допустими дейности по процедурата по проекти Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство

• Проучвания и информационни дейности, свързани с популяризиране на нематериалното културно наследство;

• Проучвания и изработване на материали във връзка с документиране и/или изследване, и/или промотиране на нематериалното културно наследство;

• Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор, на историческото и културното наследство на района/територията в т.ч. опазване на природните пространства и на мемориалните места, чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно наследство;

• Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор - и/или различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции - /фестивали, събори, празници, обичаи/ и други събития, свързани с местното културно наследство и разнообразяването на културния живот на населението;

• Дейности за популяризиране на културно наследство с национално значение извън територията;

• Насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство на селата;

Допустими разходи:

А. Инвестиционни - изграждането или подобренията на недвижимо имущество

а) Изграждането, , или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Слайд 9

Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство

1. Разходи за проучвания и информационни дейности- изработка на рекламни материали, промоционални клипове, пътеводители и други рекламни дейности, свързани с материалното културно наследство.

2. Разходи за организация и провеждане на различни мероприятия/ събития във връзка с местни културни обичаи и традиции - /фестивали, събори, празници, обичаи/ и други, свързани с местното културно наследство, дейности за популяризиране на нематериалното културно наследство, проучвания на местното нематериално културно наследство,

3. Разходи за закупуване на традиционни фолклорни костюми за самодейно колективи към читалищата, работещи в сферата на съхраняване на местните традиции и обичаи.

4. Закупуване на оборудване и обзавеждане (вкл. озвучителна и др.техника), свързано с предвидените в проектите събития.

5. Разходи за опазване на природното наследство , свързани с насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство – информационни кампании сред населението, организиране и провеждане на открити уроци за деца и ученици, еко-излети, конкурси други дейности, насочени към младите хора за повишаване на тяхната екологична култура за опазване на природното наследство, информационни и рекламни материали, семинари, изследвания за биоразнообразието и др.

6. реклами, плакати, статии, радио и ТВ предавания за нематериалното културно наследство; неформални способи за предаване на знаниятаСтойност на един проект

За инвестиции по А. Инвестиционни – изграждане или подобрения на недвижимо имущество: от 10 000 евро. до 50 000 евро.

За инвестиции по Б. „Меки дейности“ в областта на нематериалното културно и природно наследство: от 1 250 евро до 10 000 евро.

Процент на съфинансиране: Финансовата помощ е в размер до 100 на сто за публични лица, ако проектът не генерира приходи.

Критериите за оценка са 6:

Надобщинско значение

Брой население, което ползва продукта

Включени млади хора до 29 г

Съчетание на културни и природни дейности

Нов туристически продукт

Културен или екотуризъм


Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване: Първи прием с краен срок : 07.08.2019 г.- 17:00 ч


Слайд 13

Документи и информация

- на интернет страницата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

- на интернет страницата на МИГ Кирково - Златоград: (Раздел Прием на проекти) http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/aktualni-pokani/235-miarka-7-5-2019-30-05-2019

- в офисите МИГ в Златоград и Кирково;


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития