A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Прием на социални и здравни проекти чрез МИГпонеделник, 03 Юни 2019  404

Прием на социални и здравни проекти чрез МИГСтартира нов прием на проекти от МИГ „Кирково - Златоград“, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Обявена е процедура: BG05M9OP001-2.041 „МИГ Кирково - Златоград - По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково – Златоград”.
Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Чрез мярката се цели повишаване на достъпа до услуги, които са устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес.
Проектите ще се изпълняват на цялата територия на действие на МИГ Кирково – Златоград, т.е. Община Кирково и Община Златоград.
По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:
1. Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда за възрастни хора (включително самотно живеещи хора над 65 г., в невъзможност за самообслужване) и за хора с увреждания;
2. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към хора с увреждания; хора над 65 г., в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск;
3. Местни социални дейности за социално включване.
Общ бюджет на процедурата: 468 218,52лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://umis2020.government.bg  и

http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/aktualni-pokani/234-miarka-chr2-2019-30-05-2019

https://esf.bg/mig-kirkovo-zlatograd-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-bg05m9op001-2-041-po-dobar-dostap-do-ustojchivi-uslugi-vkl-zdravni-i-socialni-uslugi-chrez-integriran-podhod-na-teritorijat/


Краен срок за подаване на проектните предложения е 01 юли 2019 г., 17:30 часа.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития