A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРЕССЪОБЩЕНИЕсряда, 27 Януари 2016  660

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


На 27.01.2016 г., Кметът на Община Златоград, подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Солидарност” на Европейския съюз, по „Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност”, по Заявление 2015BG16SPO001, за щетите от природните бедствия в периода 30 януари – 04 февруари 2015 г.
Отпуснатите средства, в размер на 45 304,08 лв., са за възстановяване на извършени разходи за преодоляване на щетите върху пътната инфраструктура в Община Златоград, настъпили в периода 30 януари – 04 февруари 2015 г.
В рамките на проект „Почистване на улична и общинска пътна мрежа, засегната от свлачища и наводнения в периода на природно бедствие от 30.01.2015 г. до 04.02.2015г. на територията на Община Златоград, област Смолян” са изпълнени дейности за осигуряване на проходимостта на общински пътища и улична мрежа в населени места в Община Златоград, както следва :
1. Аварийно-възстановителни работи на обект "Общински път за с.Страшимир, Община Златоград";
2. Аварийно-възстановителни работи на обект "Общински път за с.Аламовци, Община Златоград";
3. Аварийно-възстановителни работи на обект "Улична градска мрежа гр.Златоград" ;
4. Аварийно-възстановителни работи на обект "Общински пътища за мах.Равно бърце и мах.Юруковци, Община Злагорад";
5. Аварийно-възстановителни работи на обект "Общински път за с.Долен -мах.Станкова -мах.Дуганица, Община Златоград";
6. Аварийно-възстановителни работи на обект "Общински път за с.Пресока,Община Златоград";
7. Аварийно-възстановителни работи на обект "Улична мрежа в с.Старцево, Община Златоград"

Изпълнението на проектните дейности и финансовият принос на Фонд "Солидарност", безспорно са допринесат за осигуряването на устойчива и надеждна общинска пътна инфраструктура, от една страна и от друга оказват положително влияние върху околната среда.“Този документ е създаден в рамките на проект „Почистване на улична и общинска пътна мрежа, засегната от свлачища и наводнения в периода на природно бедствие от 30.01.2015 г. до 04.02.2015г. на територията на Община Златоград, област Смолян”, който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд “Солидарност“ на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Златоград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Координиращия орган.”


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития