A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Прессъобщениевторник, 18 Април 2017  613

Прессъобщение

Прессъобщение
за провеждане на трета заключителна пресконференция  

за представяне на постигнатите резултати по проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ„В.Левски”, СОУ „Антим I”, Общинска администрация, ДГ „Радост” гр. Златоград и ДГ „Щастливо детство” с. Старцево”

На 18.04.2017г. в Заседателната зала на Общинска администрация Златоград се състоя трета заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ„В.Левски”, СОУ „Антим I”, Общинска администрация, ДГ „Радост” гр. Златоград и ДГ „Щастливо детство” с. Старцево”, одобрен за безвъзмездно финансиране по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”  по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
Проектът се изпълни по Договор № BG04-02-03-020-015 от 18.08.2015г.  между Община Златоград, в качеството на бенефициент и Министерство на енергетиката, в качеството на Програмен оператор, на Община Златоград е предоставена безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 1 028 810,29 лева или 526 022,35 евро, от които:
1. 756 255,99 лева или 386 667,55 евро, за изпълнение на реконструкцията на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ „Васил Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр.Златоград” – ПЪРВИ ЕТАП от проекта;
2. 272 554,30 лева или 139 354,80 евро, за изпълнение на реконструкцията на котелно и отоплителни системи в сградите на ДГ „Радост” гр. Златоград и ДГ  „Щастливо детство” с. Старцево, Община Златоград – ВТОРИ ЕТАП от проекта.

Основната цел на проекта е трайно подобряване на условията на живот в пет сгради с обществено и социално значение, а постигнатите резултати са преки и косвени.
Косвените резултати от реализацията на проекта са трайно повишаване качеството на живот и температурния комфорт в пет сгради с голямо обществено и социално предназначение, чрез реализирано енергоефективно отопление и  повишен коефициента на полезно действие на отоплителните системи в режим на намалено потребление на горива и по-малко емисии въглероден диоксид в атмосферата, вследствие използването на алтернативен източник на енергия - пелети.

Преките резултати, отнесени към всяка сграда обект на интервенция са следните:

  • · Реконструкция на отоплителна система и котелно стопанство в сградата на Основно училище „В.Левски” гр. Златоград. Със средства в размер на 187 268,76 лева или 95 749 евро, се достави и монтира нов котел с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и се подмениха старите отоплителни тела и тръбна мрежа в спортния комплекс.
  • · Реконструкция на отоплителна система и котелно стопанство в сградата на Средно училище „Антим I” гр. Златоград. Със средства в размер на 248 104,41 лева или 126 853,77 евро, се достави и монтира нов котел с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и се подмениха старите отоплителни тела и тръбна мрежа.
  • · Реконструкция на отоплителна система и котелно стопанство в сградата на Общинска администрация Златоград. Със средства в размер на 206 123,99 лева или 105 389,52 евро, се достави и монтира нов котел с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и се подмениха старите отоплителни тела и тръбна мрежа.
  • · Реконструкция на отоплителна система и котелно стопанство в сградата на ДГ „Радост” гр. Златоград”. Със средства в размер на 128 857,18 лева или 65 883,65 евро, се достави и монтира нов котел с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и се подмениха старите отоплителни тела и тръбна мрежа.
  • · Реконструкция на отоплителна система и котелно стопанство в сградата на ДГ „Щастливо детство” с.Старцево”. Със средства в размер на 110 603,42 лева или 56 550,64 евро, се достави и монтира нов котел с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и се подмениха старите отоплителни тела и тръбна мрежа.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма BG04 „Енергийна ефективност възобновяема енергия“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Златоград и при никакви обстоятелста не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо простраство, страните –донори и Програмния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
44

Актуално
Предстоящи събития