A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРЕССЪОБЩЕНИЕпонеделник, 27 Септември 2010  1307

ПРЕССЪОБЩЕНИЕНа 27.09.2010г. в Залата на Общински съвет – Златоград се състоя заключителна пресконференция, на която се представиха постигнатите резултати от реализацията на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) – гр. Златоград”.

Проектът се реализира по договор № 58-131-С-005/12.01.2009г между община Златоград и Министерство на околната среда, сключен за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. Размерът на предоставената финансова помощ е 662 750 лв., като реално усвоени са 386 945 лв.
С реализацията му се даде реален шанс на община Златоград да изпълни поетите ангажиментите по отношение на водния сектор и по-специално във връзка с изпълнение на изискванията на директива 91/271/ЕС за населени места с над 10 000 еквивалентни жители, което изисква разширение, реконструкция и модернизация, както и изграждане на нови канализационни системи, вкл. селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ) в съответните населени места, едно от които е гр. Златоград, община Златоград.
Благодарение на предоставената ни безвъзмездна помощ и успешната реализация на проекта, община Златоград има качествено разработени - подробно прединвестиционно проучване, предпроектно проучване с включен анализ на „разходите и ползите” и работен проект за цялостна рехабилитация, реконструкция и доизграждане на водоснабдителната и канализационна мрежа /битова и дъждовна/ в град Златоград, включващ:

- Подмяна на вътрешната водопроводната мрежа на града, с изключение на улиците по които вече е извършена тази подмяна и улиците, по които вече е изградена канализационна мрежа. Проектната документация предвижда не само подмяна на тръбите, но и спирателните кранове, пожарните хидранти и сградните водопроводни отклонения.

- С реализацията на проекта ще бъде подменена канализационна мрежа с обща дължина над 10 км, която включва следните улици – „Виктор Юго”, „Рила”, „Рожен”, „Пеньо Пенев”, „Гривица”, „Албена”, „Рупите”, „Преспа”, „Акация” – само ревизионни шахти, „Миньорска” – част от нея, част от „Елена Крахтева”, „Родопи”, „Бреза”, „Пенчо Славейков”, „Орфей”, „Боровец”, част от „Младост”, „Вихър”, „Люляк”, „Крайречна”, част от „Ангел Киряков”, част от „Разсечен камък”, „Бельо Златев”, „Арда”, „Бяло море”, „Връх Костадин”, част от „Росица”, „Кокиче”, „Заря”, „Яков Змейкович”, част от „Върбица”, част от „Хр.Ботев”, „Бор”, „Ангел Кънчев”, „Изгрев”, „Люлин”, „Здравец”, Стоп. двор на АПК, „Велико Търново” – ревизионни шахти, тупик на улица „Славей”, „Ст.Стамболов” от мостта на Ветеринарната лечебница, част от бул. „България” /център/, „Раковски”, кв. „Тракия”, улици – „Горски пътник”, „Кина и Никола Евтимови”, „Тунджа”, „К. Фердинандов”, „Водолей”, „Диана”, „Дунав”. Други предвидени улици в този район са „Странджа”, останалата част от „Диана”, „Възраждане”, „проф. Шопов”. Предвижда се възстановяване на водостоци по ул. „Еделвайс”, „Найден Геров”, „Освобождение”, „Пейо Яворов”.
В обхвата на проектното предложение са включени за реализация и следните обекти, за които работните проекти са изготвени през годините, но не са били реализирани до момента поради липса на средства: завършване на обект “Главен канализационен колектор 2А”, обект “Главен канализационен колектор 2В“, обект “Главен канализационен колектор 1А”, обект “Колектор и канализационна мрежа кв. Тракия”гр. Златоград - улиците от кв. Тракия, които не са посочени по-горе са включени в този проект, обект "Канализация на кв. 56, гр. Златоград", обект "Отводняване и канализация кв. 111 и кв. 112, гр. Златоград".

В отговор на поставените от страна на Европейската комисия допълнителни изисквания по отношение на оценката и одобрението на проекти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма околна среда, в процеса на реализация на проекта и подготовка на инвестиционното предложение, община Златоград трябваше да се съобрази с новия Подход и методология за подбор на проектите по приоритетна ос 1 на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".

В тази връзка се наложи разработките в рамките на проекта за техническа помощ да бъдат актуализирани и преработени с цел включване на допълнителни дейности в рамките на инвестиционния проект, които да допринесат за постигане на цялостно решение по отношение на водния цикъл на града, както и доказване по безспорен начин на наличието на повече от 10 000 ЕЖ в рамките на агломерацията.
С оглед включването на град Златоград в списъка с приоритетните агломерации, съгласно новия подход и методология за подбор на проектите по приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." и последващата възможност за подаване на цялостното проектно предложение за оценка е изготвено е прединвестиционно проучване за „Доизграждане и разширение на пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Златоград”. Анализът на съществуващото положение, извършен в рамките на прединвестиционното проучване е съобразен с :
- възможностите, които предлага оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” до 2011 година да се доизгради на 100% канализационната мрежа на града;
- тенденциите за трайно увеличаване на гостите и преминаващите през град Златоград с отваряне на контролно-пропусквателния пункт „Златоград-Термес-Ксанти” за Република Гърция и бързото развитие на туризма и услугите, които ще се предлагат свързани с оползотворяване на минералната вода от геотермално находище „Ерма река-Елидже”;
Това наложи в рамките на проекта да бъдат реализирани допълнителни дейности, които да осигурят включването на инвестиционни разходи в размер на 1 630 000 лв. за реализацията на втори етап от ПСОВ, с включено стъпало за пречистване на азот и фосфор/ за ПСОВ гр. Златоград с капацитет над 10 000 екв.жители.
От друга страна, ограничителните параметри на новия подход наложиха от проектното предложение на община Златоград да отпадне реализацията на външния водопровод и подмяната на водоснабдителната мрежа по улиците със съществуваща канализация, тъй като разходът за тяхното изграждане в размер на 16 000 000 лв. се явява недопустим по Оперативна програма околна среда. За тяхното реализиране община Златоград ще търси допълнителни възможности за финансиране.
Общата стойност на инвестиционните разходи за доизграждане и рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Златоград и ПСОВ – втори етап 24 629 200 лв. Те ще бъдат обект на новото проектно предложение на община Златоград, при условие, че получим положително становище по представените доказателства за наличие на над 10 000 ЕЖ в град Златоград и покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на отворената към момента процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В АГЛОМЕРАЦИИ С НАД 10000 ЕКВ. Ж.
Несъмнено с реализацията на проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) – гр. Златоград” , ще бъде постигнато:

• Значително подобряване качеството на услугите във ВиК сектора на територията на град Златоград и общината като цяло, повишаване конкурентноспособността на региона за инвестиции и подобрявае на качеството на живот на населението, както и:
• Подобряване на качеството на околната среда на територията на град Златоград, в резултат на въвеждането на екологосъобразно отвеждане и заустване на битовите отпадъчни води;
• Подобряване на жизнената среда, в резултат на разширяването на канализационната мрежа;
• Подобряване на здравето на населението на територията на изпълнение на проекта, посредством подобряване на качеството на водоснабдителната система и екологосъобразното събиране и заустване на битовите отпадъчни води;
• Спестяване на водни ресурси, вследствие на подобряване на качеството на водоснабдителната мрежа;
• Подобряване на качеството на питейната вода за населението на територията на град Златоград;
• Повишаване на ефективността при функционирането на водоснабдителната и канализационната мрежа на територията на изпълнение на проекта посредством намаляване на загубите и авариите по ВиК мрежата и намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка;
• Създаване на нови работни места по време на изпълнението на проекта;
• Създаване на нови работни места, в резултат на изпълнението на проекта;
• Повишаване на атрактивността на съответната територия за инвестиции, теризъм и подобряване на благосъстоянието на населението.
ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития