A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА ИМОТИ В С. ДОЛЕНчетвъртък, 04 Октомври 2012  956

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 57/02.10.2012 г.

Община Златоград, област Смолян,  обявява, че с влязла в сила Заповед №420/07.10.2011 г. на кмета на община Златоград е променена уличната регулация за улица „Изгрев”, от о.т.246 до о.т.251 по плана на с.Долен. За уреждане на регулационните отношения се предвижда отчуждаване чрез замяна на част от имоти за нуждите на общината, за реализиране на улична регулация от о.т.246 до о.т.251 по плана на с.Долен.

Предлага се замяна на част от общински терен – с площ 98 м2, представляващ част от УПИ І-озеленяване, кв.28 по плана на с.Долен и цена определена от лицензиран оценител в размер на 686,00  лв. без ДДС,

с поземлени имоти с обща площ 98 м2 - представляващи част от имот пл.390, кв.28 по плана на с.Долен - площ 68 м2, с цена определена от лицензиран оценител в размер на 476,00 лв. без ДДС и част от имот пл.173, кв.28 по плана на с.Долен - площ 30 м2, с цена определена от лицензиран оценител в размер на 210,00 лв. без ДДС, попадащи в трасето на улица „Изгрев” от о.т.246 до о.т.251 по плана на с.Долен.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 04 Октомври 2021
51

Актуално
Предстоящи събития