A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ - Мярка 6,4петък, 11 Януари 2019  919

ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ  - Мярка  6,4Местна инициативна група Кирково - Златоград, с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, ОБЯВЯВА прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.195 МИГ Кирково – Златоград Мярка6.4„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейностина територията наМИГ Кирково - Златоград”.

Очаква се от инвестициите по проектните предложения да се развият неземеделски дейности, с потенциал за устойчиво развитие, което е свързано със създаване на заетост извън сектор земеделие. В тази връзка основна цел на мярката е насърчаване на инвестиционните дейности, създаването на заетост и ускоряване диверсификацията на неземеделските дейности и усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.
Допустими кандидати по процедурата са: Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията; Земеделски стопани,чието стопанство има стандартен производствен обем над 8 000 евро;както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Проектните дейности трябва да се изпълняват на територията на Община Кирково или Община Златоград.
Дейностите по процедурата следва да бъдат насочени към:
• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти с до 20 помещения за настаняване и развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление. Проекти, с включени инвестиции за производство енергия от ВЕИ се подпомагат, ако не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието;
 Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
Допустими разходи:
Инвестиции в материални дълготрайни активи:
• за изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
• за закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
Инвестиции в нематериални дълготрайни активи:
• придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Услуги - общи разходи, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.
Бюджет на приема, минимални и максимални размери на помощта за проект:
Общ бюджет безвъзмездната финансова помощ по приема- 977 900,00лв.
Минимален размер на конкретен проект – левовата равностойност на 10 000 евро.
Максимален размер на конкретен проект – левовата равностойност на 75 000 евро.
Процент на съфинансиране:Финансовата помощ е в размер на75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ”.

Критерии за подбор и тежест:
1.Проектът е насочен към развитие на туризма – 15 точки;
2.Проектът създава нови работни места:
- от 1 до 3 работни места, включително – 5 точки;
- от 4 до 6 работни места, включително – 10 точки;
- над 7 работни места -15 точки;
3.Проекти на кандидати до 40години – 10 точки;
4.Проекти подадени от кандидати притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват – 10 точки;
5. Собственикът и представляващия кандидата не са получавали подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо даличрез кандидата или чрез друго юридическо лице в което участват – 5 точки;
6. Проекти на земеделски стопани жени или юридически лица, собственост на жени-5 точки;

Периоди за прием:
Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване:
Първи прием
Начален срок: 11.01.2019г.
Краен срок : 11.03.2019 г.- 17:00 ч.
Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием по мярката.
Начален срок: 01.08.2019г.
Краен срок : 30.09.2019г. – 17:00ч.

Лице за контакт:
Експерт по прилагане на СВОМР – Юлия Бойчева, 030714205
електронната поща на МИГ mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg

Подробна информация и документи
- на интернет страницата на МИГ Кирково - Златоград: http://www.kirkovo-zlatograd.com (Раздел Прием на проекти)
- на интернет страницата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg
- в офис МИГ- гр. Златоград, ул. Стефан Стамболов 1
Начин на подаване на проектните предложения:
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg , раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Кирково-Златоград.

Настоящата публикация е в рамките на Споразумение №50-41/27.04.2018г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ Кирково – Златоград по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ и Заповед №РД09-495/25.05.2018г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ по програмата за развитие на селските райони 2014-2020.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития