A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАсряда, 26 Юни 2013  1061


до

Организации по оползотворяване или други лица, притежаващи съответните разрешителни документи за дейности с отпадъци /разрешение или регистрационен документ/, издадени по реда на Закона за управление на отпадъците.


Относно: Предложение за сътрудничество за предприемане на съвместни действия за реализиране на разделно събиране на отпадъци на територията на община Златоград


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Настоящата покана е Открито предложение на местната власт за проява на интерес към бъдещо сътрудничество за реализиране на съвместни действия, в краткосрочен и дългосрочен аспект за въвеждане на разделно събиране на отпадъците, на територията на община Златоград.
Увеличените отговорности на местните власти, с влизане в сила на новия Закон за управление на отпадъците, налагат, от една страна предприемане на мерки и действия, свързани с тяхното изпълнение, а от друга ангажиране на значителен финансов ресурс за тяхното реализиране.
Местната власт, в условия на икономическа криза, полага усилия годишният размер на такса битови отпадъци да е съотносим на социалната му поносимост. В тази връзка планирането на бюджетните ни възможности за подобряване на съществущата система за управление на отпадъците в община Златоград са ограничени и към момента позволяват единствено да се покриват текущи разходи за дейностите по събиране, временно съхранение и извозване на ТБО от населението, а инвестиционните разходи за закупуване на съдове за временно съхранение на БО, поддържане на крайно амортизирания автомобилен парк, покриване на задължения за проектиране, строителен и авторски надзор при реализацията на проекта за разширение на регионалното депо за ТБО в гр. Мадан, са сведени до минимум.
В същото време за изпълнение и достигане на конкретните цели до 2020 г., подробно разписани от чл. 30 до чл. 34 в Закона за управление на отпадъците, съществуващото екологично законодателство определя ниша и възможност за диалог на местната власт за установяване на сътрудничество за съвместни действия с фирми и организации, притежаващи съответните разрешителни и заявили своя интерес, чрез поемане на конкретни ангажименти в тази насока, да реализират интегрирани системи за разделно събиране на отпадъците.
Без съмнение установяването на Диалог за прилагане на интегриран подход в управлението на отпадъците в краткосрочен и дългосрочен аспект, освен съобразяване с конкретиката на финансовите възможности между страните, изисква той да бъде пречупен през териториалното и географско разположение на общината, културата и бита на населението, наличната пътна и комунална инфраструктура (виж приложение № 1- Кратък паспорт на община Златоград).
Съобразявайки се със спецификата на района ни, отдалечеността ни от големите административни центрове с изградена инфраструктура за последващо третиране на отпадъците, включващо разделяне, сепариране и оползотворяване, община Златоград е наясно, че изграждането на ефективна интегрирана система за разделно събиране на отпадъците на територията ще изисква значителен финансов ресурс, който в условията на тежка икономическа криза трудно може да бъде заделен в краткосрочен план.
Ето защо община Златоград търси сътрудничество за поетапно изпълнение на изискванията на ЗУО, като в краткосрочен план е важно да бъдат включени предложения за иновативни, целесъобразни и ефективни технологии за разделно събиране на отпадъците към източника им на образуване. (Например предложения от типа „От врата на врата”, чрез раздаване и събиране по график на разделно събрани отпадъци в чували и/или специализирани съдове за временно съхранение от домакинства).
Вашите предложения ще бъдат представени пред обществеността, чрез провеждане на публично обществено обсъждане, което ще се състои до края на месец юли. При заявен интерес от ваша страна, ще ви бъде предоставена възможността да защитите предложението си пред обществеността. За участие в общественото обсъждане ще бъдат поканени представители на РИОСВ гр. Смолян и Министерството на околната среда и водите.
Тежест при избора на организации или фирми, с които община Златоград ще установи договорни взаимоотношения за сътрудничество, ще има обществената покрепа и предложената финансово обезпечена инвестиционна програма, която осигурява срочното изпълнение на изискванията на ЗУО, постигане на конкретните и измерими цели по специфични отпадъчни потоци, при запазване на Годишния размер на Такса битови отпадъци и приоритетите на приложения концептуалния модел за управление на отпадъците в община Златоград в дългосрочен аспект.

Община Златоград очаква, най-късно до 05. 07. 2013г. , вашите писмени мотивирани предложения с ясни финансови ангажименти в краткосрочен и дългосрочен аспект за осигуряване на реални условия за поетапно реализиране на интегрирана система за разделно събиране на отпадъците.


За допълнителна информация и въпроси, може да се обръщате към:
1. Юлия Ушева, главен експерт „Екология и проекти” при ОбА - Златоград , тел. 0884600178;
2. Минка Кехайова – ръководител общинска дейност „Чистота”, тел. 0884600191


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Концептуалния модел за управление на отпадъците в община Златоград
Кратък паспорт на община Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


четвъртък, 06 Януари 2022
51

Актуално
Предстоящи събития