A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАпетък, 19 Януари 2024  218

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА

 

Уважаеми съграждани,

Във връзка с приетия от Народното събрание Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г., обнародван в Държавен вестник, бр.108 от 30.12.2023 г. и в изпълнение на нормативните изисквания за представяне на проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Ви каня да участвате в общественото обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА 2024 г.

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.01.2024 г., ОТ 17,30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА, НА ВТОРИЯ ЕТАЖ, В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД.

На публичното обсъждане ще бъдат представени Проекта на бюджет на Община Златоград за 2024 г. и Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Златоград за 2024г.

Всички, които искат да направят предложения, свързани с проекта на Бюджет 2024 и нямат възможност да присъстват на публичното обсъждане могат да отправят своите коментари и въпроси в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация Златоград и на официалната електронна поща на Община Златоград:    ObA-zlatograd@zlatograd.bg.

За постъпилите мнения, становища, предложения и въпроси отправени чрез официалната електронна поща на Община Златоград, деловодството и от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общинския съвет Златоград.

 

С уважение,

Мирослав Янчев

Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Програма за капиталови разходи за 2024 г;
Разходна част на бюджета;
Приходи по бюджета;
Разчет на средствата от ЕС.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития