A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАпетък, 12 Януари 2024  136

П О К А Н А

за публично обсъждане на Проект на Стратегия за управление и разпореждане на общинската собственост в Община Златоград за периода 2023 – 2027 г. и Проект на Годишна програма за управление и разпореждане на имоти – общинска собственост в Община Златоград за 2024 година

На основание чл. 8, ал. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 4  от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Златоград, приета с Решение № З 177 от 21.10.2020 г. на Общински съвет Златоград,  Кметът на Община Златоград отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 г. И ПРОЕКТА НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА 2024 ГОДИНА 

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.01.2024 г., ОТ 17.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА, НА ВТОРИЯ ЕТАЖ, В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД.

На публичното обсъждане ще бъдат представени Проект на Стратегия за управление и разпореждане на общинската собственост в Община Златоград за периода 2023 – 2027 г. и  Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Златоград през 2024 г.

Всички, които искат да направят предложения, свързани с Проекта на Стратегия за управление и разпореждане на общинската собственост в Община Златоград за периода 2023 – 2027 г. и Проекта на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Златоград през 2024г., но нямат възможност да присъстват на публичното обсъждане могат да отправят своите коментари и въпроси в Центъра за административно обслужване, в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ № 1 и на е-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg.

За постъпилите мнения, предложения и въпроси отправени чрез имейла, деловодството и от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от Проекта на Стратегия за управление и разпореждане на общинската собственост в Община Златоград за периода 2023 – 2027 г. и Проекта на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Златоград през 2024 г. при внасянето им от Кмета на Общината за разглеждане от Общински съвет Златоград.

 

С уважение,

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Стратегия за управление и разпореждане на общинската собственост в Община Златоград за периода 2023 – 2027 г.
Проект на Годишна програма за управление и разпореждане на имоти – общинска собственост в Община Златоград за 2024 година


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития