A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАвторник, 28 Февруари 2023  286

П О К А Н А

За публично обсъждане на Проекта на Годишна програма за управление и разпореждане на имоти – общинска собственост в Община Златоград за 2023 година 

На основание чл.8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 4  от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Златоград, приета с Решение № З 177 от 21.10.2020 г. на Общински съвет Златоград,  Кметът на Община Златоград отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на ПРОЕКТА НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА 2023 ГОДИНА 

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.03.2023 г., ОТ 16.30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА, НА ВТОРИЯ ЕТАЖ, В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД.

На публичното обсъждане ще бъде представен Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Златоград през 2023 г.

Всички, които искат да направят предложения, свързани с Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Златоград през 2023 г. и нямат възможност да присъстват на публичното обсъждане могат да отправят своите коментари и въпроси  в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация Златоград и на е-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg.

За постъпилите мнения, предложения и въпроси отправени чрез имейла, деловодството и от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от Проекта на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Златоград през 2023 г.при внасянето му от Кмета на Общината за разглеждане от Общинския съвет Златоград.

 

С уважение,

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИE:
Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост в Община Златоград за 2023г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития