A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАсряда, 14 Декември 2022  374

П О К А Н А

за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

На основание чл.4, т.1 и чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.3 и чл.4 от Наредба № 16 на Общински съвет Златоград за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Златоград, Кметът на Община Златоград – Мирослав Янчев кани всички представители на местната общност на публично обсъждане, за встъпване в дългосрочен дълг на Община Златоград към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за реализация на проект: „Усъвършенстване на системата за събиране и транспортиране на битови отпадъци в Община Златоград“.

Предназначение:  Намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, подобряване на услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци, намаляване на количеството отпадъци за крайно обезвреждане, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците, определяне на разходите според действително количество генерирани отпадъци.

Стойност на проекта: 466 800 лв.

Начин на финансиране: безлихвен заем от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда / ПУДООС /.

Начин на обезпечаване – запис на заповед

Обсъждането ще се проведе на 22.12.2022 г. (четвъртък) от 16:30 часа, в заседателната зала на Общински съвет Златоград, на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград.

Мнения, въпроси и предложения във връзка с проекта, за които Община Златоград има намерение да поеме дълг могат да се изпращат преди обсъждането по електронен път на имейл адрес: ObA-zlatograd@zlatograd.bg, както и писмено чрез деловодството на Община Златоград.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Описание на проектите - технико-икономическа обосновка
Предложение за поемане на дългосрочен дълг


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития