A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАсряда, 09 Ноември 2022  996

ПОКАНА

за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг

Уважаеми съграждани,

На основание чл.4, т.1 и чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.3 и чл.4 от Наредба № 16 на Общински съвет Златоград за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Златоград, Кметът на Община Златоград – Мирослав Янчев кани всички представители на местната общност на публично обсъждане, организирано по повод намерението на Община Златоград да поеме дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност, както следва:

1. Проект „Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в гр. Златоград“

Предназначение: Подобряване на атмосферата и естетическата среда в централната част на гр.Златоград, повишаване на възможностите за привличане на инвестиции и туристи в общината, чрез осигуряване на обновена общинска инфраструктура и осигуряване на подходящи условия за спорт и отдих на гражданите за подобряване на тяхното здраве и физическо развитие.

Стойност на проекта: 611 078 лв.

Начин на финансиране:

-  финансиране от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. – 451 695 лв.

- дългово финансиране в размер до 159 383 лв. – дългосрочен кредит, поет с договор за общински заем  от „Фонд ФЛАГ” ЕАД;

Начин на обезпечаване – настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Златоград

2. Проект „Изграждане на общински кооперативен пазар, УПИ ХІІІ парк и обществено обслужване, кв.46, гр. Златоград“

Предназначение: Изграждане на нова съвременна концепция на общински кооперативен пазар, целяща подобряване и естетизация на условията за предоставяне на различни по вид услуги на едно място – търговия на промишлени и хранителни стоки, зеленчуци, стоки на земеделски производители и др.

Стойност на проекта:  1 700 120 лв.

Начин на финансиране – дългово финансиране в размер до 1 700 120 лв. – дългосрочен кредит, поет с договор за общински заем от финансова или кредитна институция.

Начин на обезпечаване – настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Златоград;

Обсъждането ще се проведе на 17.11.2022 г. (четвъртък) от 17,00 часа, в заседателната зала на Общински съвет Златоград, на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград.

Мнения, въпроси и предложения във връзка с проектите, за които Община Златоград има намерение да поеме дълг могат да се изпращат преди обсъждането по електронен път на имейл адрес: ObA-zlatograd@zlatograd.bg, както и писмено чрез деловодството на Община Златоград.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Описание на проектите - технико-икономическа обосновка
Предложение за поемане на дългосрочен дълг


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития