A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАсряда, 23 Март 2022  767

П О К А Н А

За публично обсъждане на проекта на Бюджет за 2022 година 

На основание чл.84,ал.6 от Закона за публичните финанси,  Кмета на Община Златоград отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА 2022 г.

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.03.2022г., ОТ 16.30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА, НА ВТОРИЯ ЕТАЖ, В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД.

На публичното обсъждане ще бъдат представени: Проекта на бюджет на Община Златоград за 2022 г., Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Златоград през 2022 г. и Разчет за финансиране на капиталовите разходи  на Община Златоград за 2022 г.

Обсъждането ще се проведе при спазване на всички действащи към момента противоепидемични мерки.

Всички, които искат да направят предложения, свързани с проекта на Бюджет 2022 и нямат възможност да присъстват на публичното обсъждане могат да отправят своите коментари и въпроси  в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация Златоград и на е-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg.

За постъпилите мнения, становища, предложения и въпроси отправени чрез имейла, деловодството и от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет Златоград.

 

С уважение,

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Проект на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост за 2022г.
Проект на бюджет на Община Златоград за 2022 г.
Програма за капиталовите разходи за 2022г.
Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от европейския съюз на Община Златоград за 2022 г.
Проектобюджет 2022-презентация


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития