A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАпетък, 23 Юли 2021  403

ПОКАНА

 ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
 БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА 2020 Г.

На основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.43, ал.4 от Наредба № 23 на Общински съвет Златоград за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Златоград, Кметът на Община Златоград и Председателят на Общински съвет Златоград организират публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Златоград за 2020 г. от местната общност.

Публичното обсъждане ще се проведе на 30 юли 2021 г. (петък) от 16.00 часа,  в заседателната зала, на втория етаж в сградата на Общинска администрация Златоград.

Отправяме покана към жителите на общината, представители на бизнеса, ръководители на  бюджетни  звена,  на граждански  сдружения,  общински  съветници,  средствата  за масово  осведомяване  и  други  заинтересовани  лица  да  вземат  участие в публичното обсъждане.

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Златоград за 2020 година представяме в следните документи:


ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Доклад относно годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Златоград за 2020 г., отчет на сметките за средства от Европейския съюз на Община Златоград за 2020 г. и годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2020 г. на Община Златоград
2.Отчет на приходната част на бюджета – Приложение № 1, Отчет на разходната част - Приложение № 2 и Рекапитулация по параграфи - Приложение № 3
3.Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз – Приложение № 4
4. Информация за общинския дълг – Приложение № 15 към писмо на Министерство на финансите с изх. № ФО-1 от 18.01.2021 г., относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития