A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАпетък, 23 Юли 2021  504

ПОКАНА

за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг

На основание чл.4, т.1 и чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.3 и чл.4 от Наредба № 16 на Общински съвет Златоград за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Златоград, Кметът на Община Златоград – Мирослав Янчев кани всички представители на местната общност на публично обсъждане, организирано по повод намерението на Община Златоград да поеме дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ” ЕАД за финансиране на инвестиционен проект в полза на местната общност.

Основните параметри по дългосрочния инвестиционен кредит са следните: 

Предназначение на дълга:

Осигуряване на финансиране за покриване на разликата между пълния размер на  извършените разходи и одобрените за финансово подпомагане разходи от Държавен фонд „Земеделие“ по проект  „Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109 /III 867/ Златоград – Аламовци и общински път SML2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ – Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях“

Размерът на дългосрочния дълг, който Община Златоград има намерение да поеме е 233 446 лв.

Начин на финансиране на дълга - чрез кандидатстване за кредит пред „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД.

Начин на обезпечаване на дълга – Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Златоград, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси.

Обсъждането ще се проведе на 30 юли 2021 г. (петък) от 17,00 часа, в заседателната зала на Общински съвет Златоград, на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Технико-икономическа обосновка


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития