A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАпетък, 07 Май 2021  192

ПОКАНА

Официално откриване на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините МАДАН, ЗЛАТОГРАД И НЕДЕЛИНО

На 17 май от 13.30 ч. ще  се състои официалното откриване на компостиращата инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, изградени по един от най-важните проекти за региона - „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“.

Официалната церемония ще се състои на терена на Регионалното депо за ТБО гр. Мадан в землището на с. Шаренска, община Мадан.

Домакин на събитието е г-н Фахри Молайсенов - Кмет на Община Мадан.

Общините Мадан, Златоград и Неделино ще използват изградената инфраструктура и доставеното към нея мобилно експлоатационно оборудване с цел осигуряване на съвременна и екологосъобразна система за управление на отпадъците на регионален принцип.

Битовите отпадъци на територията на Общините Мадан, Златоград и Неделино ще се редуцират, чрез прилагане на разделно събиране на зелени отпадъци за Общините.

Обектът ще обслужва общините Мадан, Златоград и Неделино, които имат население от 27 425 жители и територия от 448 740 кв.км.

Изграждането на обектите е финансирано по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, Процедура № BG16M1O002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“


ПРИЛОЖЕНИE:
Покана и програма на събитието


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития