A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАсряда, 21 Април 2021  176

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Мадан има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Заключителната пресконференция по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, който се изпълнява съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №: BG16M1OP002-2.002-0015-C01/20.11.2017 г. по Процедура №: BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България.

Събитието ще се проведе на 17.05.2021г. (понеделник) от 11:00 часа, в административната сграда на Община Мадан с адрес: 4900 гр. Мадан, ул. "Обединение" No.14, ет.ІV, зала 401.

С уважение:

инж. ФАХРИ МОЛАЙСЕНОВ

Кмет на община Мадан

 

П Р О Г Р А М А

 

11:00 - 11:10 часа

Регистрация на участниците - попълване на присъствен списък и предоставяне на информационни материали.

 

 

11:10 - 11:30 часа

Откриване на пресконференцията от г-н Фахри Молайсенов

Кмет на Община Мадан

 

 

11:30 - 11:50 часа

Представяне пред присъстващата аудитория на отчета по извършените дейности по проекта, стойността и периода на изпълнение на Административния Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от г-н Явор Орлов - ръководител на проекта. Мултимедийна презентация от г-жа Десислава Паунска - модератор на събитието.

 

 

11:50 - 12:00 часа

Възможност за задаване на въпроси и провеждане на дискусия.

 

 

12:00   часа

 Закриване на пресконференцията

„Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.“

Ще бъдат спазени всички мерки за безопасност за ограничаване разпространението на COVID-19. Залата ще бъде заета на не повече от 50% от капацитета си при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития